Disclaimer

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken bent u gebonden door en stemt u in met de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen.

De 'website' betekent deze website zoals openbaar gemaakt door Straatwerk.com. te noemen de 'Vennootschap'.

Bepaalde delen of pagina's van de Website bevatten afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden, waaronder afzonderlijke disclaimers. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden voorrang hebben boven deze Algemene Voorwaarden voor wat betreft deze delen of pagina's.

Deze Website bevat tevens links naar websites van derden en websites van derden kunnen links naar deze Website bevatten. Dergelijke websites zijn door de Vennootschap niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Vennootschap wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat de Vennootschap de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

De inhoud van de Website kan zonder nadere aankondiging wijzigen. De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter algemene informatie en vormen geen aanbod betreffende producten of diensten. De informatie mag niet worden gebruikt als technisch advies. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maken is voor eigen rekening en risico. Aan de op de Website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Vennootschap spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie in deze Website op te nemen. De Vennootschap staat echter niet in voor de juistheid volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Vennootschap aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te verbeteren. De vennootschap wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Aan de op de Website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Vennootschap staat er tevens niet voor in dat de Website foutloos of onafgebroken functioneert.
De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door de Vennootschap of derden. U krijgt geen gebruiksrecht met betrekking tot die informatie en dat materiaal, behoudens voor zover dat nodig is om online kennis te nemen van de Website. Het is niet toegestaan deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren of te verkopen of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Betreffende dataverkeer van vertrouwelijke, persoonlijke gegevens aanvaardt de Vennootschap aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid inzake misbruik door derden.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de Vennootschap persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden:
  • Het beheer van de relatie tussen u en de Vennootschap welk beheer omvat het geheel van activiteiten in verband met het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten tussen de Vennootschap en u
  • Het door de Vennootschap, verwerken van bedrijfsgegevens voor commerciële doeleinden, teneinde een relatie met een bedrijf tot stand te brengen en/of met een bedrijf in stand te houden dan wel uit te breiden
  • Het kunnen analyseren van bedrijfsgegevens teneinde cliënten passende aanbiedingen te kunnen doen;
  • Het ondersteunen van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering
  • Het uitoefenen van activiteiten gericht op de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen (het geheel van) activiteiten die gericht zijn op het bestrijden, voorkomen, en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen gericht tegen de branche waar de Vennootschap deel van uitmaakt, haar cliënten en medewerkers.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van de Vennootschap.

De Vennootschap kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Op deze Website en Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Straatwerk.com | Koningsspil 55 | 1834 TG Sint Pancras | T. 072 5641450 | M. 06 53281245 | info@straatwerk.com